Yhtiö

Kuortane Golf Oy:n osakkeita saatavilla. Tiedustelut sähköpostilla virpi.aho@kuortanegolf.fi

Yhtiövastike oli vuonna 2022 yhteensä 490 € 

 • Henkilöosake (A ja C)
 • Yritysosake (B)

Henkilöosake sisältää yhden (1) nimetyn pelioikeuden.

Yritysosake sisältää kolme (3) nimettyä pelioikeutta, joista yhden voi vaihtaa pelilippuihin (20 kpl). Ilmoita pelilipuista toimistolle noutoa varten.

Peliliput ovat päiväkohtaisia. Pelilippua ei voida jakaa kahden eri henkilön kesken. 

Kuortane Golf Oy on perustettu vuonna 2000. 

 • Kenttä aukesi vuonna 2002 – 9 väylää
 • Range
 • Harjoitusalue / par 3 kenttä
 • Chippi- ja puttiviheriö

Kuortane Golf Oy:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi on Kuortane Golf Oy ja kotipaikka Kuortane.

2 § Yhtiön toimialana on rakentaa golfkenttiä Kuortaneen kuntaan. Toimialana on lisäksi omistaa tai vuokrasopimuksin hallita Kuortaneen kunnassa maa-alueita, joilla golfkentät sijaitsevat sekä ylläpitää näillä alueilla sijaitsevia golfkenttiä. Yhtiö voi omistaa, vuokrata tai muutoin hallita alueella olevia tai sinne rakennettavia rakennuksia, rakennelmia ja tiloja sekä harjoittaa niissä golf-toimintaa sekä siihen liittyvää ja sitä tukevaa toimintaa. Yhtiö voi myös omistaa arvopapereita ja käydä niillä kauppaa.

3 § Yhtiön vähimmäisosakepääoma on kymmenentuhattakuusikymmentä (10.060,00) euroa ja enimmäisosakepääoma neljäkymmentätuhatta kuusisataa (40.600,00) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan laskea ja muuttaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeiden nimellisarvo on kaksikymmentä (20) euroa

Yhtiön osakkeet jakautuvat A, B, C, H ja K-sarjoihin seuraavasti:

A-osakkeiden lukumäärä on vähintään 420 ja enintään 1680. A-osakkeella on 1 ääni yhtiökokouksessa osaketta kohden,

B-osakkeiden lukumäärä on vähintään 10 ja enintään 40. B-osakkeella on 1 ääni yhtiökokouksessa osaketta kohden,

C-osakkeiden lukumäärä on vähintään 70 ja enintään 280. C-osakkeella on 1 ääni yhtiökokouksessa osaketta kohden,

K-osakkeiden lukumäärä on vähintään 3 ja enintään 30. K-osakkeella on 1 ääni yhtiökokouksessa osaketta kohden.

H-osakkeiden lukumäärä on vähintään 0 ja enintään 100. H-sarjan osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa osaketta kohden.

Kukin A-sarjan osake antaa yhden (1) pelioikeuden, kukin
B-sarjan osake antaa kolme (3) pelioikeutta ja kukin C-sarjan osake antaa yhden (1) pelioikeuden. B-sarjan osakkeen yksi pelioikeus voidaan saada yhden (1) päivän käyttöön oikeuttavina pelilippuina, joiden määrän/pelioikeus ja käytön yhtiön hallitus vuosittain päättää. 

A-sarjan osake voidaan vaihtaa H-sarjan osakkeeseen. H-sarjan osake oikeuttaa 1-4 viikon pelioikeuteen kahdelle nimeämättömälle henkilölle.

K-sarjan osakkeisiin ei sisälly pelioikeutta. Kahdella (2) K-sarjan osakkeella on oikeus saada yksi pelioikeus. Pelioikeus on käyttöön oton jälkeen jatkuva.

Osakekirjat tulee varustaa sarjamerkinnällä ja juoksevalla numeroinnilla.

4 § Yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan ylläpitoa varten ovat osakkeenomistajat velvollisia maksamaan yhtiölle hoitovastiketta, jonka suuruuden määrää yhtiökokous käyttäen perusteena 3 §:ssä mainittujen osakkeiden pelioikeusmääriä siten, että A- ja C-sarjan osakkeilta vastike suoritetaan yksinkertaisena ja B-sarjan osakkeilta kolminkertaisena. Kahden K-sarjan osakkeen haltijan vastike on myös yksinkertainen.

H-osakkeiden hoitovastike määräytyy seuraavasti: 1 viikon pelioikeus, vastikekerroin 0,3, 2 viikon pelioikeus, vastikekerroin 0,6, 3 viikon pelioikeus, vastikekerroin 0,9 ja 4 viikon pelioikeus, vastikekerroin 1,2. Vastike määritellään osakkeelle määritellystä hoitovastikkeesta siten, että hoitovastike kerrotaan vastike-kertoimella.

A-sarjan osakkeiden osalta hoitovastikkeiden maksuvelvollisuus alkaa silloin kun pelioikeutta ryhdytään käyttämään. Yhtiökokous voi myös tarvittaessa päättää, että osakkailta peritään golfkentän peruskorjausta, laajennusta tai muita pidempiaikaisia investointeja varten otettavien lainojen lyhennysten korko- ja muiden kulujen maksamista varten rahoitusvastiketta (rahoitusvastike A). Rahoitusvastikkeen suuruus ja jakotapa määräytyy edellä tämän § ensimmäisen ja toisen momentissa esitetyllä tavalla. A-sarjan osakkeilta voidaan tarvittaessa lisäksi periä rahoitusvastiketta (rahoitusvastike B) yhtiön rakennusaikaisiin pitkäaikaisiin lainoihin liittyen. Lainaosuusmaksut on määrättävä siten, että näin kertyvillä varoilla voidaan maksaa lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja mahdolliset indeksiehdoista aiheutuneet pääomalisäykset laskettuina siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää vastaavia lainojaan. Jos yhtiö kykenee maksamaan muilla tuloillaan näitä lainoja vapautuvat A-sarjan osakkeet vastaavasti tältä osin rahoitusvastike-osuudestaan. Suorittaessaan rahoitusosuusmaksun osakkeenomistaja vapautuu rahoitusvastikkeen suorittamisesta maksupäivästä alkaen. Maksusta ja sen vapautumisesta on tehtävä merkintä osakekirjaan. Kun A-sarjan osakkeen pelioikeutta ryhdytään käyttämään, tulee osakkeen haltijan maksaa rahoitusosuusmaksunsa kokonaisuudessaan.

Vastikkeiden maksutavan ja -ajan määrää yhtiön hallitus, joka päättää myös golfkentän käyttöön liittyvistä oikeuksista ja määräyksistä.

Yhtiökokous voi lisäksi päättää periä muita maksuja osakkailta ja ulkopuolisilta golfkentän ja sen rakennusten ja laitteiden käytöstä, käyttäen perusteena näiden käyttövarustusta tai muuta alalla yleisesti sovellettavaa perustetta. Hallitus määrää maksujen suuruuden edellä mainittujen perusteiden mukaisesti. Jos erääntyneitä vastikkeita ei makseta tai yhtiön hallituksen antamia määräyksiä golfkentän tai yhtiön rakennusten käyttämisestä ei noudateta, voidaan yhtiökokouksessa päättää siitä, että osakkaan pelioikeudet otetaan yhtiön hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi. Yhtiön hallituksen on kuitenkin ensin annettava osakkaalle varoitus laiminlyönnin johdosta ja huomautettava laiminlyönnin seurauksesta ellei oikaisua tapahdu. Hallintaan ottamista koskeva päätös on annettava osakkaalle tiedoksi 60 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä lukien. Varoitus ja päätöksen tiedoksianto voidaan toimittaa osakkaalle kirjatulla kirjeellä lähettämällä se hänen osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseensa. Sellaisen kirjeen on katsottava tulleen osakkaalle tietoon seitsemäntenä päivänä siitä lukien kun se on jätetty postin kuljetettavaksi. Osakkaan, joka ei tyydy yhtiökokouksen päätökseen on haastettava yhtiö oikeuteen 30 päivän kuluessa tiedoksisaamisesta. Kun pelioikeudet on otettu yhtiön hallintaan, on hallituksen viipymättä vuokrattava ne paikkakunnalla käyvästä vuokrasta sopivalle vuokralaiselle hallinnassa olon ajaksi. Hallintaan ottomenettely voidaan kohdistaa myös 14 §:n tarkoittamaan uuteen omistajaan.

5 § Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu varsinaisen yhtiökokouksen valitsemat 3 – 9 varsinaista jäsentä. Hallitusten jäsenten toimikausi alkaa vaalien suorittaneen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kun enemmän kun puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olleista on kannattanut tai äänten mennessä tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen on huolehdittavat siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus voi asettaa avukseen eri toimintoja varten toimikuntia. Hallituksen tulee lisäksi valvoa golfkentän ja klubirakennuksen hyödyntämistä ja niiden arvon säilymistä. Lisäksi hallituksen tulee huolehtia yhtiön omistamien tai hallitsemien muiden yhteiskäyttöön tarkoitettujen alueiden ja rakennusten kuten paikoitusalueiden, teiden, siisteydestä ja huollosta.

Kokouksista on laadittava juoksevasti numeroitu pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

7 § Yhtiön toimitusjohtajan ottaa ja erottaa yhtiön hallitus. Toimitusjohtajan velvollisuutena on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

8 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, kumpikin yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä ne henkilöt, jotka hallitus on valtuuttanut kirjoittamaan yhtiön toiminimen prokuran nojalla.

9 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta tulee olla valmiina seuraavan vuoden maaliskuun 1. päivään mennessä, jolloin yhtiön tilikirjat tositteineen ja muine tarpeellisine asiakirjoineen on viimeistään annettava tilintarkastajille. Tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomuksensa yhtiön hallitukselle maaliskuun 31. päivään mennessä. Tilintarkastajien mahdollisesti tekemistä huomautuksista antakoon hallitus ja toimitusjohtaja kirjallisen selvityksen varsinaiselle yhtiökokoukselle.

10 § Yhtiössä on yksi (1) varsinainen ja yksi (1) varatilintarkastajaa. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. Heidän tehtävänsä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

11 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä ajankohtana. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos tilintarkastaja tai osakkeen-omistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat ilmoittavansa asian käsittelyä varten.

12 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta yhtiön verkkosivustolla ilmoitetulla ilmoituksella.

13 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen sekä liitetiedot

– esitetään tilintarkastuskertomus

– päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

– päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

– vahvistetaan talousarvio

– määrätään osakkeelta suorittavien vastikkeiden suuruus

– määrätään hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

– valitaan hallituksen jäsenet

– valitaan tilintarkastajat

– käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat

– päätetään mahdollisten rahastojen perustamisesta

Jos osakkeenomistaja tahtoo esittää jonkin asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14 § Osakkeen siirtyessä uudelle omistajalle on tämä vastuussa vastikkeen maksamisesta omistusoikeuden siirtymisestä lukien. Osakkeen siirtyessä uudelle omistajalle tämä voi saada pelioikeuden osakkeelle, vasta kun maksamattomat vastikkeet on suoritettu.

15 § Osakkeiden luovuttajan vastuu maksamattomista vastikkeista

Osakkeen siirtyessä uudelle omistajalle on myös tämä vastuussa edellisen omistajan ohella maksamattomista vastikkeista laillisine korkoineen kolmelta (3) vuodelta ennen omistusoikeuden siirtymistä uudelle omistajalle.

16 § Omien osakkeiden hankinta

Yhtiö voi osakepääomaa alentamatta hankkia vuosittain voitonjakokelpoisilla varoillaan omia osakkeitaan seuraavin ehdoin: 1. Osakkeenomistajan, joka on omistanut osakkeen vähintään viisi vuotta, voi tarjota osaketta yhtiölle hankittavaksi vuosittain kirjallisesti tammikuun loppuun mennessä. Tarjoaminen edellyttää, että kaikki osakkeesen liittyvät vastike- ja muut velvoitteet on yhtiölle edellisen vuoden loppuun mennessä suoritettu. 2. Hankintahinta on osakkeen käypä arvo. Omien osakkeiden hankintahinta suoritetaan viimeistään 30.6. 3. Yhtiö voi hankkia omia osakkeita enintään 80 prosenttia siitä määrästä, jolla yhtiö on edellisenä kalenterivuonna myynyt omia osakkeita tai laskenut liikkeelle uusia vastikkeellisia osakkeita. 4. Mikäli omia osakkeitaan hankittavaksi esittäviä osakkeenomistajia on enemmän kuin hankittavia osakkeita, suoritetaan hankintaa vaatineiden osakkaiden kesken arvonta.

Kuortane Golf Oy hallitus
 
Markku Tynjälä, hallituksen puheenjohtaja
Martti Lepistö
Jussi Töyrylä
Pertti Kulju
Esko Hietakangas
 • Cardu-osakaskortti. Pelaa yli 20:lla eri kentällä = yksi (1) kerta / -50% green fee

(Cardu-osakaskortti ladattavissa sovelluksena omalle puhelimelle).

 • Kuortane Golfin osakkaat pelaavat Ruuhikoski Golfissa hintaan 35€ / pelikaudella 2022.
 • Peliajan varausoikeus osakkailla 7vrk etukäteen (vuokrapelioikeus ja jäsenet 4vrk)
 • Osakkaan vieraana 18r = 25€ / hlö (max 3 / hlöä ryhmä) (etu -20 € / hlö)
 • Osakkaan vieraana 9r = 20€ hlö (max 3 / hlöä ryhmä) (etu – 10 € / hlö)
 • Golfauton vuokraus osakkaille 18r = 15€ ja 9r = 10€ (muut 18r = 30€ ja 9r = 15€).
 • Rangepoletit osakkaille 1,50€ kpl (muut 2,50€).
 • Kilpailumaksu osakaspelioikeus 15€ (vuokrapelioikeus 20€)
 • Kauden 2022 pelioikeus Lappajärven Loma-Golf Oy:n kentälle hintaan 100 € / osakas. Pelioikeus lunastetaan Lappajärven Caddiemasterilta. 
 • Vaihtopäivät osakkaille 10 € hintaan kaudella 2022 JGS (Lappajärvi) ja ÄG (Ähtäri). Katso päivät kilpailu- ja tapahtumakalenterista. 
 • Osakkeenomistajien maksuton kutsukisa

Yhteistyökumppanit